Board Members

Board Members

Sudhir Kalkar

Ravindra Shingnapurkar

Sachin Nagpure

Anjali Patil

Varsha Deshpande

Dr. Shyama Ghonase

Mahendra Wagh

Dr. Sunil Bhandge

Sanket Deshmukh

Radhika Shingnapurkar

Suresh Mahalle

Madhura Bam

Archana Deshpande

Makrand Patil

Ashwin Shinde